SAULIUS ir JOKŪBAS

2021 Rugpjūčio 11d. 20val.

Palangos KURHAUZO salėje

pirkti bilietus

KVIEČIA !

Tradicinis festivalis „VASAROS DESERTAS 2021 m.“

Saulius ir Jokūbas Bareikiai 

„Autorinių dainų vakaras“

Rugpjūčio 11d. 20 val.

PALANGOS KURHAUZO SALĖJE

Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga

 

Retai scenoje kartu susitinkantys aktoriai, Saulius ir Jokūbas Bareikiai  – tėvas ir sūnus, visus bardų muzikos gerbėjus kviečia į autorinių dainų vakarą.

Sau­lius pa­si­da­li­jo is­to­ri­ja apie due­to at­si­ra­di­mą. „Mus su­kū­rė Vir­gis Sta­kė­nas, pa­kvie­tęs į sa­vo fes­ti­va­lį“, – tei­gė S. Ba­rei­kis. Iš pra­džių ne­įsi­vaiz­da­vę sa­vęs kar­tu sce­no­je, da­bar ak­to­riai su­ren­gia ke­lis kon­cer­tus per me­tus, tad iš­girs­ti juos gro­jan­čius due­te yra ma­lo­ni ga­li­my­bė. Il­gą lai­ką Jo­kū­bo kū­ry­ba „slė­pė­si“ stal­čiu­je. Ta­čiau šian­dien šie du ta­len­tin­gi vy­rai tu­ri bend­rą  prog­ra­mą, ku­rio­je žiū­ro­vai ga­li pa­sik­lau­sy­ti au­to­ri­nių Sau­liaus ir Jo­kū­bo dai­nų.

Taigi visus norinčius išgirsti šį neeilinį duetą, kviečiame į Palangos KURHAUZO salėje rugpjūčio 11d.  20 val. ir geras vakaras bus tikrai garantuotas.

 

Bilietai nuo kovo22d.!

#atmkompanija #renginiai #palanga